Archive for the ‘pytania’ Category

Wentylacja przestrzeni podłogowej

Zamierzam przenieść dom z ba­li. Pomiędzy gruntem a podłogą parteru chcę pozostawić prze­strzeń wentylowaną – rozwią­zanie polecane w wielu publi­kacjach. W jaki sposób zapewnić właściwą wentylację tej prze­strzeni?   Na zawilgocenie na­rażone są zwłaszcza narożniki budynków i inne miejsca załama­nia linii fundamentów. I dlatego wykonywane w ścianie fundamento­wej otwory wentylacyjne powinny być sytuowane w pobliżu [...]

Jak zneutralizować Xylamit?

Przeprowadzam adaptację strychu. Zakres robót obejmuje między in­nymi roboty ciesielskie, związane ze zwiększeniem powierzchni użytkowej. Podczas robót okazało się, że drewnianą konstrukcję da­chu (krokwie, jętki, łaty) w latach siedemdziesiątych pokryto silnie toksycznym środkiem zabezpiecza­jącym – Xylamitem. Czy istnieją środki neutralizujące toksyczność Xylamitu? Czy nabicie folii i płyt gipsowych na krokwie wystarcza­jąco odizoluje pomieszczenie?   W [...]

Zawilgocenie ścian a szczelne okna

Przed remontem pojawiały się śla­dy zawilgocenia na ścianach, ale w niewielkim stopniu. Robiąc re­mont, zmieniłem przede wszyst­kim centralne ogrzewanie na elek­tryczne konwektorowe oraz wy­mieniłem okna, które uszczelniłem wewnątrz składanych skrzydeł ze­spolonych specjalną uszczelką. Prawdziwy problem zaczął się zi­mą. Okna okropnie się pocą, a na ścianach pojawiła się silna wilgoć, a nawet w niektórych miejscach pleśń [...]

Głośno za ścianą

Niestety na własnej skórze od­czuwam błąd popełniony przez projektanta, który nie przewidział izolacji akustycznej między doma­mi w zabudowie szeregowej. Jak wygiuszyć hałasy przedostające się od sąsiadów ? Stropy z płyt kanałowych przesunięte są w pionie w stosunku do stropów z sąsiedniego domu, a wspólna ściana ma zaledwie 25 cm (gazo- beton 24 cm plus tynk). [...]

Wyciszyć sufit korkiem?

Mieszkam w bloku wielorodzin­nym na III piętrze. Przez strop przenikają wszystkie dźwięki z mieszkania nade mną. Słyszę stąpanie sąsiadów, rozmowy, nie mówiąc o odgłosach korzystania z łazienki. Strop wykonany jest z płyty kanałowej, 2 cm styropia­nu, wylewki betonowej i posadz­ki. Czy wyklejenie sufitów w mo­im mieszkaniu warstwą korka technicznego grubości na przy­kład 1 cm wyeliminuje [...]

Ocieplenie stropu poddasza

Kupiłem maty izolacyjne z wełny mineralnej grubości 15 cm do ocieplenia monolitycznego stropu żelbetowego, nad którym znajdu­je się poddasze nieużytkowe. Za­mierzam ułożyć na stropie war­stwę kartonów, na nich matę, na­stępnie kolejną warstwę kartonów i na wierzchu ułożyć 4-5 cm warstwę betonu. Czy taki układ warstw będzie właściwą izolacją?   Odradzamy takie wy­konanie izolacji na stropie. [...]

Drewno topoli, olchy i akacji

Mam na działce dużo drewna li­ściastego z topoli, olchy i akacji. Proszę o scharakteryzowanie tych gatunków drewna i informację, czy mogę je wykorzystać do budowy domu? Czy można z drewna liściastego zrobić podłogę?   W budownictwie drewnianym, do małych budynków stosuje się zazwyczaj tarcicę iglastą, głównie sosnową. Z ga­tunków liściastych bardzo cenio­nym materiałem było i [...]

Jak lokatorzy płacą za energię cieplną?

W domu będącym moją własnością mieszkają lokatorzy, z którymi na­jem nawiązany jest na podstawie decyzji administracyjnej o przy­dziale (nie tworzą wspólnoty). Czy za energię cieplną dostarczaną przez kotłownię należącą do Admi­nistracji Budynków Komunalnych powinienem płacić cenę urzędową czy cenę umowną wyliczaną na podstawie rzeczywistych kosztów wytworzenia energii cieplnej przez tę kotłownię? Czy lokatorzy mogą być [...]

Ulga dla niepełnosprawnych

Poruszam się na wózku inwalidzkim. W tym roku przeprowadziłem remont kuchni i łazienki, co ułatwiło mi samodzielne wykonywanie wielu prac domowych (dotąd musiałem korzystać z pomocy rodziny). Niestety, wydatki znacznie przekroczyły kwotę, którą można odliczyć od dochodu w ramach ulgi remontowej. Czy z uwagi na moje inwalidztwo przysługuje mi prawo do dodatkowego odliczenia?   Wydatki [...]

Czyste ręce nadzoru

Czy pracownicy państwowego nadzoru budowlanego mogą wy­konywać projekty budowlane, kie­rować budową, sprawować nadzór autorski i inwestorski oraz wyko­nywać inne czynności związane z realizacją procesu budowlanego na terenie działania urzędu rejono­wego, w którym są zatrudnieni?   W wielu pismach Głów­nego Inspektora Nadzoru Budowla­nego kierowanych do wojewodów, dotyczących powyższego zagadnie­nia, jednoznacznie zostało stwierdzone, że przepis art. 19 [...]